Home - Quyền và nghĩa vụ của các loại cổ đông trong công ty cổ phần
Get Adobe Flash player

Quyền và nghĩa vụ của các loại cổ đông trong công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 ( Điều 84 ) kể từ ngày cổ đông được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập phải;

Cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký trong thời hạn chin mươi ngày. Nếu cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần này được xử lý theo một trong cách cách sau:

- Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỉ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

- Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;

- Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó.

Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó;

Có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông phổ thông chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông sáng lập có thể có các quyền và nghĩa vụ của một cổ đông ưu đã biểu quyết nếu có nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Cổ đông phổ thông

Về cơ bản, các quyền, của cổ đông phổ thông có thể được chia thành hai nhóm:

a. Nhóm các quyền do cá nhân cổ đông thực hiện một cách trực tiếp và độc lập. Ví dụ như quyền được nhận cổ tức, quyền được ưu tiên mua cổ phần mới, quyền được tự do chuyển nhượng cổ phần, quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác và quyền được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

b. Nhóm các quyền do một nhóm các cổ đông thực hiện thông qua Đại hội đồng cổ đông với nguyên tắc một cổ phần một phiếu bầu ( Cổ phần càng lớn thì có ảnh hưởng càng lớn tới quyết định của Đại hội đồng cổ đông). Ví dụ như quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nhìn chung, cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ như: i) Tuân theo Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ công ty; ii) chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông. iii) Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty; không được rút vốn đã góp bằng số cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần…

Ngoài ra, cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi như: i) Vi phạm pháp luật, ii) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức và cá nhân khác; iii) Thanh toán các khoản nợ chưa tới hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

Cổ đông ưu đãi biểu quyết.

Luật doanh nghiệp 2005 Điều 81 quy định chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phổ thông. Cổ đông có cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Điểm  đáng lưu ý là số phiếu biểu quyết cụ thể của một cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ do Điều lệ công ty quy định.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau; i) Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết cho mỗi loại cổ phần ưu đãi biểu quyết được quy định tại Điều lệ công ty; ii) Không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết cho người khác; iii) Các quyền khác như cổ đông phổ thông.

Cổ đông ưu đãi cổ tức

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền nhận cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thôngcông ty hay có thể nói dù công ty làm ăn thua lỗ thì cổ đông ưu đãi cổ tức cố định vẫn được hưởng mức cố định (trong khi đó, cổ đông phổ thông không chỉ được trả cổ tức khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập các quỹ công ty và bù đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty sau khỉ trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn). hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm có cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của

Ngoài ra, cổ đông ưu đãi cổ tức có quyền được nhận lại một phần tài sản còn lại tương đương với số cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản, và có các quyền khác như cổ đông phổ thông. Cổ đông ưu đãi cổ tức không có quyền biểy quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ đông ưu đãi hoàn lại.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ đông ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông. Tương tự như cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng qu
 
Hỗ trợ trực tuyến


Hãy liên lạc cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất!

Công ty TNHH Tư vấn Win365

Hotline 1: 0936454001 (Mr. Hồi)

Tư vấn 1

Tư vấn 2

Địa chỉ: Tòa nhà P5D4 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Gần Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân)Thống Kê Truy Cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday357
mod_vvisit_counterYesterday610
mod_vvisit_counterThis week4899
mod_vvisit_counterLast week5384
mod_vvisit_counterThis month7408
mod_vvisit_counterLast month20185
mod_vvisit_counterAll days745717

Online Now: 6
Your IP: 54.145.39.186
,
Today: Oct 09, 2015